Algemene Voorwaarden

Next Generation Sports is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nr. 72771666.

Next Generation Sports is een eenmanszaak dat sportieve kinderfeestjes organiseert, keeperstrainingen verzorgd en vrouwenvoetbal trainingen geeft.

De algemene voorwaarden van Next Generation Sports zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen “wederpartij”) en Next Generation Sports betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contract sluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Next Generation Sports.

Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
lid 1. De algemene voorwaarden van Next Generation Sports zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Next Generation Sports en andere contract sluitende partij/partijen. De overeenkomst wordt gesloten bij het akkoord gaan van de offerte.

lid 2. De algemene voorwaarden van Next Generation Sports zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

lid 3. Next Generation Sports vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Next Generation Sports vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 2 BETALINGSVERPLICHTINGEN
lid 1. Next Generation Sports is gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat de betaling van overeengekomen prijs door de wederpartij heeft plaatsgevonden.

lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

lid 3. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Next Generation Sports en een andere contract sluitende partij, zijn ten allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

1. De wederpartij is gehouden 100% van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Next Generation Sports aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na uitvoerdatum te voldoen.

2. Bij het niet nakomen van de betaling vanuit de wederpartij binnen de genoemde 14 dagen na de uitvoerdatum, krijgt de wederpartij nog drie dagen om dit alsnog te voldoen. Na deze drie extra dagen, zal Next Generation Sports 10% extra van het factuurbedrag in rekening brengen.

3. De betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer vermeld in de overeenkomst o.v.v. Next Generation Sports.

Artikel 4 LEVERINGSVERPLICHTINGEN
lid 1. Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Next Generation Sports verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

lid 2. Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een feestje of training vangt aan op het moment dat Next Generation Sports het eerste onderdeel van het arrangement levert.

Artikel 5 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
lid 1. De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen wederpartij en Next Generation Sports betrekking heeft.

lid 2. Indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen niet kan afnemen dient dit schriftelijk te worden gemeld. De wederpartij zal dan 25% van het totaalbedrag moeten betalen.

lid 3. Indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen niet kan afnemen dient dit schriftelijk te worden gemeld. Wanneer dit meer dan 14 dagen voor het kinderfeestje of de training betreft, worden de kosten voor de wederpartij kwijtgescholden.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
Next Generation Sports heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
lid 1. Next Generation Sports is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Next Generation Sports sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

lid 2. Next Generation Sports is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoek van Next Generation Sports ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Next Generation Sports of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Next Generation Sports kan van deze bepaling worden afgeweken.

lid 3. Next Generation Sports is in geen geval aansprakelijk van enige door de wederpartij geleden letsel, tenzij er zijdens Next Generation Sports sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password